^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Zápis do 1. ročníku ZŠ

   Základní škola a Mateřská škola Bujanov, příspěvková organizace

logo

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

  pro školní rok 2022/2023 se koná 

 14. dubna 2022

v čase od 13:15 - 16,00 v budově ZŠ

 

    S sebou vezměte: 1) rodný list dítěte

                                  2) občanský průkaz zákonného zástupce

 

Budete-li požadovat odklad školní docházky pro vaše dítě, připravte si zprávu z Pedagogicko psychlogické poradny. Pro OŠD je nezbytné vyjádření tohoto zařízení. 

Bujanov, dne 6.2.2022.                                                                                  

Mgr. Olga Floriánová

                                                                                                                                ředitelka školy

záloha jid.lístek

JÍDELNÍ LÍSTEK

  Školní týden: 29.6.2020 – 30.6.2020

 

PONDĚLÍ   
 Přesnídávka Čokokuličky s mlékem, čaj, ovoce                   A:01f,07,08e
 Polévka Hovězí s nudlemi  A:01
 Hlavní jídlo Čočka s vejci, chléb, okurka, čaj   A:03,07
 Svačina Chléb, tuňáková pomazánka, čaj, zelenina                                       A:01a,01b,04,07
ÚTERÝ   
 Přesnídávka Chléb s máslem, džem, mléko, ovoce                               A:01a,01b,07
 Polévka Květáková                                                            A:01,07
 Hlavní jídlo Vepřový plátek na žampionech, brambory, ovoce, čaj     A:07
 Svačina Jogurt, rohlík, čaj                                            A:01,07
STŘEDA
 Přesnídávka    
 Polévka                                                
 Hlavní jídlo                        
 Svačina                               
ČTVRTEK
 Přesnídávka                
 Polévka                    
 Hlavní jídlo                                                  
 Svačina                                                                 
PÁTEK
 Přesnídávka                          
 Polévka  
 Hlavní jídlo                               
 Svačina                                                

Po celý den je zajištěný pitný režim.

Včelí týden ve školní družině

gif

Děti, víte, jak vypadá včela? A proč je v přírodě tak důležitá? Co všechno o včelách víte a jak se jmenuje pán, který se o včely stará? Kde včely žijí? Jaký je rozdíl mezi včelou, vosou, čmelákem, sršní? Co znamená "pilný jako včelka"?
Tak takové otázky spolu s radostným bzučením dětí při různorodých aktivitách se ozývaly po celý týden ze „včelího úlu“ naší družinky.

komiks 1části tělačásti těla 1hra v úle 1plástve 1plástve 2navlékání 1navlékání 2navlékání 3PL 1PL 2PL 3PL 4PL 5PL 6PL 7PL 8PL 9puzzle 1tvoření 2tvoření 3tvoření 4tvoření 5včelař 0včelař 1včelař 2včelař 3včelí stezka 1včelí stezka 2včelí stezka 3včelí stezka 4včelí stezka 5včelí stezka 6včelí stezka 7včelí stezka 8včelí stezka 10včelí stezka 11čtemečteme 1škola 1škola 2škola 4škola 5škola 10škola 15škola 16

Úplata ve školní družině

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Působnost a zásady směrnice
Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.

Zásady směrnice:

- je vydána písemně,

- je v souladu s právními předpisy,

- vzniká na dobu určitou

1. Přihlašování a odhlašování
a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
b) Přihlašování a odhlašování účastníků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů účastníka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, spojené i s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
c) O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

2. Stanovení výše úplaty ve družině    

a) Výše úplaty nesmí překročit 100 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou za základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou účastníků, na učební pomůcky a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytované ze státního rozpočtu. 

b) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů účastníka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 0,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.9.2021.Tato částka platí i pro každého dalšího účastníka v případě docházky sourozenců do školní družiny.                                                                                                                                                     

c) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

 aa) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

bb) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo   

cc) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.                                                                                                 

3. Podmínky úplaty
a) Úplata je splatná předem, dohodnou-li se rodiče s vychovatelkou, mohou úplatu zaplatit ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.
b) Pokud za účastníka není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny.

4. Závěrečná ustanovení
a) Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vychovatelka školní družiny.
b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
c) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2021

Bujanově, dne 1.8.2021

 

 Mgr. Olga Floriánová

ředitelka školy

 

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty ke stažení ZDE
Příloha č. 2 - Prominutí úplaty ke stažení ZDE

Copyright © 2018. Zš a Mš Bujanov. Všechna práva vyhrazena, bez výslovného souhlasu je zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit veškeré materiály.