^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Úplata ve školní družině

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Působnost a zásady směrnice
Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.

Zásady směrnice:

- je vydána písemně,

- je v souladu s právními předpisy,

- vzniká na dobu určitou

1. Přihlašování a odhlašování
a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
b) Přihlašování a odhlašování účastníků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů účastníka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, spojené i s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
c) O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

2. Stanovení výše úplaty ve družině    

a) Výše úplaty nesmí překročit 100 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou za základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou účastníků, na učební pomůcky a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytované ze státního rozpočtu. 

b) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů účastníka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 0,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.9.2021.Tato částka platí i pro každého dalšího účastníka v případě docházky sourozenců do školní družiny.                                                                                                                                                     

c) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

 aa) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

bb) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo   

cc) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.                                                                                                 

3. Podmínky úplaty
a) Úplata je splatná předem, dohodnou-li se rodiče s vychovatelkou, mohou úplatu zaplatit ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.
b) Pokud za účastníka není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny.

4. Závěrečná ustanovení
a) Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vychovatelka školní družiny.
b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
c) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2021

Bujanově, dne 1.8.2021

 

 Mgr. Olga Floriánová

ředitelka školy

 

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty ke stažení ZDE
Příloha č. 2 - Prominutí úplaty ke stažení ZDE

Copyright © 2018. Zš a Mš Bujanov. Všechna práva vyhrazena, bez výslovného souhlasu je zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit veškeré materiály.